Opptak av konferanser og meetupsBli medlemVåre vedtekter

Smidig er en frivillig organisasjon for Norges smidig-miljø

Smidig sitt organisasjonsnummer: 993 169 919

Vedtekter for Smidig 2022–2023

§1 Navn og form

Foreningens navn er Smidig.

Foreningen er en frittstående, ikke-kommersiell interesseforening. Foreningen er selveiende, og disponerer over sin egen formue og sine egne midler.

Foreningen er uavhengig og har ingen kommersielle interesser, og skal ikke engasjere seg i aktiviteter som har ervervsmessige formål. Foreningen opptrer ikke som representant for noe selskap, yrkes- eller næringsgruppe til å fremme egne økonomiske interesser.

§2 Formål

Foreningens formål er å organisere arenaer og aktiviteter for hele Norges smidig-miljø.

Foreningen kan benytte eventuelle overskuddsmidler til å støtte relaterte aktiviteter som ikke har ervervsmessige formål.  

Midler kan benyttes som bidrag til uavhengige aktiviteter som ikke har ervervsmessige formål, til utvidelse av Smidig aktivitet med nye selvfinansierende aktiviteter som ikke har ervervsmessige formål eller utvidelse av Smidig aktivitet til gratisaktiviteter. 

Uavhengige aktiviteter må ha egne sponsorer og må ikke ha kommersielle interesser.

§3 Medlemskap

Enhver som ønsker å være medlem i Smidig kan bli det ved å melde seg inn.

Medlemskontingenten betales årlig og gjelder i 12 måneder.

Medlemskapet er gyldig når medlemskontingenten er betalt.

Styret bestemmer medlemskontingenten, som kan justeres årlig om nødvendig.

Medlemskapet løper til medlemmet selv melder seg ut, eller til medlemmet velger å ikke betale årskontingenten.

Medlemmet kan melde seg ut ved å sende en melding til Smidig-styret med ønske om utmelding. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.

§4 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Ordinært årsmøte holdes årlig innen lovens frister og helst i første kvartal. Årsmøtet innkalles med minst en kalender måneds varsel per websider, e-post, eller på annen måte som når medlemmene. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Full saksliste skal foreligge senest én uke før årsmøtet.

Følgende saker behandles:

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes om styret, revisor eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

§5.1 Styret

Styret er ansvarlig for foreningens daglige virksomhet. Styret består av leder, minst 5 styremedlemmer og minst 2 varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Leder og styrets medlemmer har 2 års funksjonstid, dog slik at henholdsvis 2 og 3 styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmenes funksjonstid er 1 år. Styreleder velges innad av styret hvert år.

Varamedlemmer kan kalles inn til styremøter ved sykdom eller behov, samt delta innad i styrets korrespondanser. De har imidlertid kun stemmerett om de deltar i styremøtet i et styremedlems sted.

§5.2 Styrets oppgaver:

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§5.3 Vederlag for styrearbeid

Styrearbeid lønnes ikke. Direkte kostnader i forbindelse med styrevervet kan dekkes etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra styret

§5.4 Signatur

To styremedlemmer i fellesskap eller styreleder har signaturrett.

§6 Valgkomité

Valgkomitéens oppgave er å foreslå kandidater til styret. Valgkomité velges av årsmøte og skal bestå av minst to personer. Valgkomitéen velges for et år av gangen.

Kandidater som fremmes:

§7 Interessekonflikter

Styret kan bestemme at styremedlemmer ikke må delta i behandling eller avgjørelse av spørsmål der vedkommende styremedlem har framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Ved uforenlige og varige interessekonflikter kan styremedlem avsettes i ordinært eller ekstraordinært årsmøte før normal periode er utløpt.

§8 Endring av vedtekter

Vedtektene kan besluttes endret av ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene.

§9 Overskudd

Foreningens overskudd skal benyttes til å realisere foreningens formål jf. § 2. Ingen enkeltperson har rett til å ta ut deler av overskuddet til andre formål eller overta foreningens aktiva.

§10 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte mellom 1 til 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Fordeling av foreningens midler besluttes av det til da sittende styre. Ved oppløsning av foreningen skal foreningens nettoformue fordeles til formål som er beslektet foreningens eget jf. § 2. Foreningens midler kan ikke fordeles til ervervsmessige formål eller til enkeltpersoner i styret. Ved oppløsning av foreningen skal all gjeld betales.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om endring av vedtekter, jf. § 8.

Tilbake til hovedsiden